2008-03-12

INTER-RAIL

Los alumnos de 6º acudieron al instituto Zunzunegi para disfrutar de un espectáculo teatral en inglés que llevaba por título Inter-Rail. Como su propio nombre indica, la acción se desarrollaba en algunas estaciones de ferrocarril. Cupido es el encargado de que Brad y Jennifer se enamoren con los trenes como telón de fondo. Sin embargo, es el propio Cupido el que cae en las redes del amor. Por allí también aparecen un policía y un ladrón de joyas. El desenlace, como cabía suponer, recoge un final feliz y romántico con apasionado beso incluido.
A pesar de las dificultades del idioma, los alumnos siguieron con bastante atención e interés la historia y lo pasaron estupendamente.

Aquí podeis leer un trabajo que han realizado sobre la teatral salida.

6. mailako ikasleak Zunzunegi institutura joan ziren Inter-Rail izeneko ingelesezko antzerkialdi batetaz disfrutatzeko. Bere izenak esaten duenez, ekintza tren geltoki batzuetan gertatzen da. Kupidok Brad eta Jennifer elkarrekin maintemintzeko ardura du trenak fondo moduan dutela. Halere, Kupido bera da maitasunaren sarean erortzen dena. Handik ertzain bat eta bitxi lapur bat azaltzen dira ere. Desenlazeak amaiera zoriontsua eta erromantikoa ekartzen du, musu grinatsua barne.
Hizkuntzaren zailtasunak gaindituz, ikasleek interes eta arreta handiz azaldu zuten eta bapo iragan zuten.

Hemen antzerki-irteeerari buruzko egindako lana irakur dezakezue.

2008-03-09

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES ZUHAITZ LANDAKETA

Los alumnos de 2º Ciclo, todos ellos con buena planta, plantaron en el cole el pasado viernes día 7 de marzo, 6 hermosos cerezos para contribuir aun más a embellecer el ya de por sí precioso entorno natural de la escuela. Unos profundos hoyos en la tierra ayudados por una pala, unos puñados de fértil "humus" (que no es lo que sale por la "chiminius"), un poco de abono que ayude a crecer al árbol, lo tapamos de nuevo con la tierra... y ya está. Solo nos queda esperar unos añitos para disfrutar de su acogedora sombra al borde de los juegos infantiles y ponermos morados a cerezas (con el permiso de los estorninos).

Aquí podeís ver las
fotos del ecológico plante.


Bigarren Zikloko ikasleek, guztiok planta onarekin, joan den martxoaren 7 an, 6 gereziondo eder landatu zituzten, berez zoragarria den eskolako ingurunea are gehiago apaintzeko. Zulo sakon batzuk pala batek lagunduta, eskukada batzuk "humus" emankor ("tximinius-etik" ateratzen dena ez dena), ongarri piska bat zuhaitzari hezten laguntzeko, berriro lurraz estali... eta ba dago. Orain urtetxo batzuk itxaron besterik ez dugu, haurren jokuen ondoko gerizpe abegikorraz gozatzeko eta gereziekin bapo ipin gaitezen (makaelen baimenaz, noski).

Hemen landatze ekologikoaren argazkiak ikusgai.

2008-03-07

MATRICULACIÓN / MATRIKULAZIOA

Os comunicamos el calendario de matriculación para el próximo curso 2008-2009. La solicitud de matrícula corresponde a un único nivel y centro, aunque se podrán solicitar dos centros más por si no se obtuviera plaza en el centro solicitado. Los alumn@s ya escolarizados en la escuela tienen garantizada su permanencia hasta la finalización de los estudios obligatorios, por lo que no deben realizar ninguna solicitud.

Entrega de solicitudes: del 31 de marzo al 11 de abril de 2008.
Publicación de las listas de solicitantes: 11 de abril de 2008.
Publicación de listas provisionales: 25 de abril de 2008.
Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 7 de mayo de 2008 (ante el OMR del centro)
Publicación de listas definitivas: 14 de mayo de 2008
Reclamaciones a las listas definitivas: hasta el 26 de mayo de 2008 (ante el Delegado Territorial de Educación).

Aquí podeis leer las normas de matriculación así como la puntuación asignada a cada uno de los criterios que se han de baremar.

Datorren 2008-2009 ikasturterako matrikulatze egutegia jakinarazten dizuegu. Eskabidea maika eta ikastetxe bakarrari dagokio, eskatutako ikastetxean plazarik ez lortzekotan, beste bi ikastetxe gehiago eskatu ahal izango diren arren. Ikastetxean matrikulatuta dauden ikasleek ez dute onarpen eskabiderik bete beharko ikasketak ikastetxe berean jarraitzeko.

Eskabideak entregatzeko epea: 2008ko martxoaren 31tik apirilaren 11ra.
Eskatzaileen zerrendak argitaratzea: 2008ko apirilaren 11n.
Behin-behineko zerrendak argitaratzea: 2008ko apirilaren 25ean.
Erreklamazioak behin-behineko zerrendei: 2008ko maiatzaren 7 arte (Ikastetxeko OOGri).
Behin betiko zerrendak argitaratzea: 2008ko maiatzaren 14an.
Erreklamazioak behin-betikoko zerrendei: 2008ko maiatzaren 26 arte (Hezkuntzako Lurralde Ordezkariari).

Hemen matrikulatze arauak ikusgai dituzue eta barematzen diren erizpide bakoitzari emandako puntuaketa.

2008-03-05

SALIDA A SUKARRIETA-RAKO IRTEERA

Os queremos recordar que un grupo de niños/as de 4º ,5º y 6º partirán desde la rotonda de Cabieces hacia Sukarrieta en autobús, el sábado 8 de marzo a las 8:45 h de la mañana. El regreso se efectuará el domingo, 9 de marzo por la tarde. Los autobuses partirán de Sukarrieta a las 18:00 horas, regresando al mismo punto de partida. El viaje dura más o menos una media hora.

Una animada estancia que compartirán con sus compañeros y compañeras del Centro, disfrutando de la naturaleza y conociendo las diferentes tradiciones y modos de vida de las gentes del Urdaibai. Las actividades se organizan en torno a dos elementos naturales: 1) una salida por los alrededores de la colonia, por los montes cercanos y por la marisma en la que se incluye la visita a un caserío típico de la zona, 2) una salida en la que se incluye una visita al puerto de Bermeo y al Museo del Pescador, un recorrido en una embarcación y un contacto con gentes de mar.

Como actividades complementarias hay talleres relacionados con la actividad, una visita a la granja y un cuentacuentos que narra las tradiciones e historias de las gentes y música popular de los lugares y pueblos del entorno, sin olvidarnos de la "fiesta del sábado noche".
Los niños estarán atendidos por monitores especializados que se encargarán de la dinamización de las actividades.

Gogoratu nahi dizuegu 4.,5. eta 6.mailako ume batzuk Kabiezesko errotondatik Sukarrietara autobusez joango direla, martxoaren 8an, larunbata, goizeko 8 :45etan. Itzulera (martxoaren 9an) igande arratsaldean izango da. Autobusak 18:00etan irtengo dira Sukarrietatik, irteeraleku berera itzultzeko. Gutxi gora behera ordu erdi bat behar dela bidaia egiteko.

Bere ikaskideekin batera, egonaldi animatu batean, naturaz gozatu eta Urdaibaiko jendearen bizimodua eta ohiturak ezagutuko dituzte. Jarduerak bi elementu natural inguruan antolatzen dira: 1) egotetxearen ingurutik, bertako mendi eta paduretatik egiten den irtenaldia, baserri bat bisitatuz, 2) Bermeoko portura eta Arrantzale Museora bisitaldia, untzitxangoa, eta itsasoko jendearekin harremana.

Ekintza osagarri gisa, ekintza honi loturiko tailerrak daude, etxalderako bisitaldia eta inguruneko jende, toki eta herriei buruzko istorio tradizioak kontatzen dituen ipuin-kontalaria, "larunbat gaueko jaia" ahaztu gabe.

Haurrek berainganako arretaz eta jarduera guztiak dinamizatzeaz arduratuko diren begirale adituak izango dituzte ondoan.
2008-03-03

MATRICULACIÓN / MATRIKULAZIOA

El plazo de matriculación de nuevos alumn@s para el curso 2008-2009 comenzará el próximo día 31 de marzo (el primer día tras las vacaciones de Semana Santa) y permanecerá abierto hasta el 11 de abril (ambos inclusive). La matrícula se realizará en el propio centro en horario de 9 a 13:30 h. de la mañana y de 15 a 16:30 h. de la tarde. Los impresos de solicitud serán proporcionados en la misma escuela y junto a ellos es imprescindible aportar la documentación necesaria para justificar los apartados que posteriormente se hayan de baremar (si fuera necesario). Es obligatorio presentar los documentos originales y una fotocopia de ellos para poderlos validar.

Los mencionados documentos son los siguientes: certificado de empadronamiento, libro de familia, título oficial de familia numerosa expedido por la Comunidad Autónoma (sólo en caso de familias con 3 ó más hijos), certificado de discapacidad superior al 33% expedido por los servicios sociales de la Diputación (sólo en el caso de discapacidad del propio alumn@ o del padre, madre, tutor@ legal o alguno de sus herman@s), copia de la sentencia por la que se otorga la custodia a uno de los progenitores (sólo en caso de separación, divorcio, nulidad matrimonial o disolución de la convivencia en pareja), declaración de la renta del año 2006 (sólo en el caso de los no residentes en el territorio histórico). Además de toda esta documentación será necesario traer 4 fotografías tamaño carnet del niñ@ para formalizar la matrícula.

Una novedad importante de este año consiste en que la continuidad de los alumn@s a partir de los 2 años no requiere proceso de admisión (es decir, no es necesario realizar una nueva matrícula para que continúen en el centro).

Aquí podeís leer el documento que recoge las normas de matriculación para el curso 2008-2009 elaborado por el Gobierno Vasco. Sería interesante que le echarais una ojeada antes de realizar los trámites de matrícula. Aparecen subrayados los aspectos que más os puedan interesar.

2008-2009 ikasturterako ikasle berriak matrikulatzeko epea hurrengo martxoaren 31an hasiko da (Aste Santua pasa eta lehenengo egunean) apirilaren 11 arte irekita egongo delarik (biak barne). Matrikulazioa eskolan bertan burutuko da goizeko 9:00etatik 13:30ak arte eta arratsaldeko 15:00etatik 16:30ak arte. Eskaera-orriak eskola berean hartuko dira eta horiekin batera barematu behar diren aspektuak (behar balitz) justifikatzeko dokumentazio osoa ekarri beharko da. Jatorrizko dokumentoak aurketzu behar dira eta dokumentuen fotokopia bana balidatu ahal izateko.
Aipatutako dokumentuak hauexek dituzue: errolda-agiria, familia liburua, Elkarte Autonomoak sortutako familia anitzaren titulu ofiziala ( bakarrik 3 seme-alabadun familietan), Foru Aldundiaren gizarte-zerbitzuek sortutako % 33 baino handiagoko eagaitasun-agiria (bakarrik ikaslearen, aitaren, amaren, tutorearen edo ta anaia-arreben ezgaitasun kasuetan), gurasoetariko bati kustodia ematen den sententziaren kopia (dibortzio, separazioa, ...eta horrelako kasuetan soilik), 2006 urtearen errenta-aitorpena (lurralde historikoan bizi ez direnentzat bakarrik). Dokumentu hauez guztiez gain karnet tamainako 4 argazki ekarri beharko dira matrikula egiteko.
Urte honetan berri interesgarria dago matrikulazio prozesuan: 2 urtetik aurrerako jarraipenak ez du hartze-prozesurik behar (hau da, eskolan jarraitzeko ez da matrikula berria egin behar )
2008-2009 ikasturterako matrikulazio-arauak biltzen dituen dokumentua hemen duzue ikusgai. Matrikula egin baino lehenago irakur dezazuela interesgarritzat jotzen dugu. Interesa gehien duten aspektuak azpimarraturik agertzen dira irakurketa errazteko asmoz.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS / ATEAK IREKITAKO JARDUNALDIA

El próximo lunes, día 10 de marzo de 2008 a las 10 de la mañana, celebraremos en el cole una jornada de puertas abiertas, con el objetivo de que todos los que lo deseis podais conocer de primerísima mano nuestro centro a todos los niveles.
Seguro que os llevareis una muy grata impresión, ese es al menos nuestro deseo.

Para que os hagais una idea aproximada, os informamos del guión para la interesante jornada:
1.- Bienvenida y presentaciones.
2.- Presentación física del centro.
3.- Resumen de los objetivos del centro.
4.- Servicios escolares (comedor, autobús, actividades complementarias y extraescolares)
5.- Proyectos de formación e innovación para estar al día.
6.- Formación del profesorado.
7.- Recursos externos.
8.- Asociación de padres y madres.
9.- Paseo por las instalaciones.

Os animamos a que acudais, seguro que todo lo que escucheis y veais os va a resultar bastante interesante.

Datorren astelehenean, 2008.eko 0tsailaren 10ean goizeko 10etan, ateak irekitako jardunaldia eskolan ospatuko dugu, nahi duzuen guztiok geure zentroa lehen eskuz eta maila guztietan ezagutzeko helburuarekin. Oso inpresio ona eramango duzuela espero dugu, hori baita geure nahirik handiena.

Hurbileko ideia egin dezazuen, jardunaldi interesgarri honen gidoia ondoan duzue:
1.- Ongi etorria eta aurkezpenak.
2.- Eskolako aurkezpen fisikoa.
3.- Zentruaren helburuen laburpena.
4.- Eskolako zerbitzuak (jantokia, autobusa, kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak)
5.- Egunean egoteko formakuntza eta berrikuntza proiektuak.
6.- Irakasleriaren formakuntza.
7.- Kanpoko baliabideak.
8.- Gurasoen elkartea.
9.- Instalazioetatiko ibilaldia.

Entzungo eta ikusiko duzuen guztia interesgarri gertatuko zaizuelakoan, etortzen animatzen zaituztegu.